Nová soutěž

Sbírej body v LEC SUPER FANTASY a vyhraj LEC custom jersey, herní příslušenství GENESIS nebo trénink od ESPORT ACADEMY!

Soutěž bude probíhat v termínu od 11. 6. 2021 do 12. 9. 2021.

CENY:

1000 bodů - online výukový kurz
2000 bodů - 5 hodin individuálního coachingu
2500 bodů - myš Genesis
3000 bodů - klávesnice Genesis
nejvíce bodů - 2x LEC Dres výherního týmu s vlastním jménem

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

"Esport Academy | CZ/SK #VyhrajLECDres na portále lec.superfantasylol.com" (dále jen "pravidla")

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže "Esport Academy | CZ/SK #VyhrajLECDres" (dále jen "soutěž") na území České a Slovenské republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být kdykoliv změněn a to pouze formou písemných dodatků. Vztah mezi organizátorem a zadavatelem je upraven samostatným smluvním dokumentem a tento dokument upravuje pouze pravidla soutěže níže specifikované.
Organizátorem soutěže je: Esport Academy s.r.o., Na Vyhlídce 553, 250 67 Klecany, IČ: 09287043.

I. Termín konání soutěže
Soutěž bude probíhat v termínu od 11. 6. 2021 do konce playoffs LEC včetně (dále jen "doba konání soutěže") na území České a Slovenské republiky. Tato pravidla upravují podmínky soutěže na území České a Slovenské republiky.

II. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 7 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České a Slovenské republiky, která se rozhodne zúčastnit soutěže a to v době konání soutěže, která je umístěna na LEC SUPER FANTASY, a souhlasí s těmito pravidly (dále také "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").
Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké.
Osoby splňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba plní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhru je v takovém případě organizátor a zadavatel soutěže oprávněn udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která pomohla jinému účastníkovi k získání výhry.

III. Výhry v soutěži a jejich předání
V soutěži se hraje o výhry. Výhrami jsou: 2x LEC Dres výherního týmu s vlastním jménem, Genesis periferie (sluchátka, myš, klávesnice), 5 h. Individuální coaching s instruktorem dle vlastního výběru, Kurz 1 League of Legends nebo FIFA 21, přičemž přesné množství a druh určuje organizátor soutěže.
Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je organizátorem a zadavatelem soutěže stanoveno. Organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok.
Soutěžící bude v případě výhry na sociálních sítích vyzván k vyplnění e-mailové adresy pro zaslání instrukcí k uplatnění výhry.
Výhry budou odeslány e-mailem nebo prostřednictvím České pošty, s.p. nebo jiného organizátorem zvoleného doručovatele jako doporučená zásilka, na adresu na území České a Slovenské republiky, kterou uvede účastník organizátorovi soutěže. Výhry budou účastníkům odeslány nejpozději do 12 týdnů od skončení soutěže. V případě, že se výherci nepodaří doručit cenu na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká v plné míře nárok výherce na získání této ceny. Takto nepřevzaté ceny propadají k následnému použití k dalším účelům organizátora soutěže.
Organizátor soutěže nenese jakoukoliv odpovědnost za doručení soutěžních zásilek, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
V případě, že soutěžící nesplní výše uvedené podmínky v dané formě, propadá výhra bez náhrady ve prospěch organizátora soutěže a není oprávněn vnášet jakékoliv nároky vztahující se k výhře. Organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn propadlou výhru užít k jiným marketingovým účelům.

IV. Soutěž
Soutěž probíhá prostřednictvím webové aplikace "lec.superfantasylol.com", kdy soutěžící hraje o ceny blíže určené v článku III. těchto pravidel.
Výhru získá soutěžící v případě, že získá určený počet bodů k získání výhry.

V. Účast v soutěži a určení výherců
Uživatel se stává soutěžícím ve chvíli, kdy vstoupí do Lobby Esport Academy | CZ/SK #VyhrajLECDres.
Soutěžící může získat body za účasti v jednotlivých herních dnech Super Fantasy. Celkový počet obdržených bodů rozhodne o celkovém výherci LEC dresů.
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodovat a určovat v době trvání soutěže: Dobu trvání soutěže, počet a druh výhry uvedené v rámci této soutěže, přičemž výslovně se uvádí, že zadavatel je oprávněn stanovit množství výher pro danou soutěž. V případě, že organizátorem a zadavatelem určené množství výher je v průběhu soutěže vyhráno ještě před datem ukončení celé soutěže, není organizátor a zadavatel povinen tento počet výher jakkoliv zvyšovat a soutěžícímu nárok na výhru nevzniká a to ani v případě, že by mu jinak nárok na výhru dle článku IV. těchto soutěžních pravidel vznikl.
V každé soutěži se hraje o předem přesně stanovený počet výher.
Registrace na soutěžním webu a účast v soutěži je bezplatná.

VI. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy
Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen "údaje") do databáze firmy organizátora a zadavatele s názvem sport Academy s.r.o., se sídlem: Na Vyhlídce 553, 250 67 Klecany (dále jen "Společnost"), a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, resp. technického správce pro účely realizace soutěže a předání výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků vždy v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, a to na dobu 3 let, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

VII. Závěrečná ustanovení
Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na webu:: https://esportacademy.cz
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor a zadavatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na facebookové stránce https://www.facebook.com/Esport-Academy-102804315105596.
Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná.
Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Podmínky vztahu účastníka k organizátorovi v těchto pravidlech upravené se vztahují i na vztah organizátora a účastníka.
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Organizátor a zadavatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora a zadavatele než uvedená v těchto pravidlech.
Organizátor soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. Organizátor nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži zveřejněny.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.
Oficiálním partnerem soutěže je firma Impakt S.A se sídlem. ul. Stanisława Lema 16, 62 050 Mosina, Polsko.

V Klecanech dne 10. 6. 2021.